top of page
bahri bey.png

Bahri OLGUN
 
YMM-Bağımsız Denetçi
Yön. Kur. Bşk.

KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR

 

 • Ekonominin finansal unsurlarını toplum adına denetleyip, analiz eden bir mesleğin mensupları olarak,

 • Yurtta Barış, Dünyada Barış İlkesinden ayrılmadan,

 • Irk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın,

 • Ülkemizde ve dünyada demokrasinin, insan haklarının gelişmesi doğrultusunda,

 • Ülkemizin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti kimliği ile,

 • Cumhuriyetimizin temel değerlerine gönülden bağlı,

 • Yurttaşlık bilinci ve sevgisi gelişmiş, meslek mensuplarının örgütlendiği, kendilerini ifade edebildikleri, ülke menfaatlerini bireysel ve örgütsel menfaatlerden önde tutan bir anlayış doğrultusunda, faaliyet göstermenin azim ve kararlılığı içinde olunacaktır.

 

       Bu temel yaklaşımlar doğrultusunda ANADER Mensupları,

 • Mesleki yapının, hukuki düzenin yükseltilmesi, çok başlı otoritelerin uygulama farklılıklarının giderilmesi konularında faaliyetlerini yoğunlaştıracaklardır.

 • Önemli olan ülke ekonomisi, ülke insanı-ülke menfaatleri ve hakça düzenlenmiş, adaleti gözeten, ekonominin kurallarının rekabetçi yaklaşımla uygulanması anlayışımızla hareket edeceklerdir.

 • Ekonomik ve sosyal yapı itibari ile ülkemizden çok da ileride olmayan ülkelerde dahi mesleki imzalarımızın geçerli olmamasından üzüntü duyarak, mesleki kimliğimizin geçerli olabilmesi ve dünyada tanınması için mücadele edeceklerdir.

 • Ülkemizde unutulmaya yüz tutmuş ‘İmece’ anlayışının, gerçek anlamda dayanışma anlayışının gelişmesi için mücadele edeceklerdir.

 • Dernek tüzüğünün amir hükümleri olduğu için değil, içselleştirdikleri demokrasi anlayışı gereği iş bölümü ve yönetsel görevler de onlarca yıl değil, en çok altı yıl (İki dönem) görev yapmayı uygun bulmuşlardır.

 • Mesleğin, usta-çırak ilişkisinin farkında olarak, aday meslek mensuplarına da kapılarını ve gönüllerini açmışlardır.

 • ANADER Üyeleri’nin bütün meslek mensuplarını kucaklayan gönül kapıları, daima açık olacak, aramızda bulunmak isteyen meslek mensuplarını, sadece mesleki ortak payda dikkate alınarak, sevinçle kucaklayacaklardır. Dünya görüşünü, yaşam tarzı farklılıklarını hoşgörü ile karşılayacaklardır.

 • ANADER Üyeleri,  mesleğin geleceğinin denetim olduğu bilincinden hareketle öncelikle, ülke ekonomisinin kanayan yarası kayıt dışılığın önlenmesi ve sosyal adalet ile uluslararası rekabeti de gözeten vergi düzeninin kurulması için bilgi birikimi ve deneyimlerini toplumla paylaşacak, önerilerini yüksek sesle kamuoyuna duyuracaklardır.

 

        Kısaca ve özetle belirtmek gerekirse,

 • Vergi ve SGK yasalarının sadeleştirilmesi ve güncellenmesi, yeniden yazılması,

 • Vergi oranlarının en başta KDV olmak üzere düşürülmesi,

 • GV dilimlerinin %5’ten başlaması,

 • Asgari ücretin vergi dışı bırakılması,

 • Vergi davalarına en çok konu edilen MİSYB ve kod sisteminin terk edilmesi,

 • Zamanaşımı süresinin inceleme açısından maksimum 3 yıl olması ve cari denetime geçilmesi,

 • Ceza sisteminin birincide düzelttirme, ikincide ceza, üçüncüde katlı ceza şeklinde yeniden düzenlenmesi,

 • Özellikle mülkiyet ve gayrimenkul sistemini bozan, harç ve vergilendirmelerin yeniden ve düşük oranla düzenlenmesi,

 • Gayrimenkulde KDV’nin metrekareye göre belirlenmesinden vazgeçilmesi; işyeri ya da konut ayırımı yapılmaması,

 • Çalışanların haklarının korunması ancak, kendilerine de sorumluluk verilmesi,

 • Her bir T.C. Vatandaşı’nın yıllık Gelir Vergisi Beyanı vermesinin mutlaka sağlanması,

 • TTK ’da Anonim Şirket, Anonim Ortaklık, Tek kişilik Şirket konusu ile genel kurul ve karar mekanizmalarının yeniden düzenlenmesi gibi, genele yönelik önerilerimiz, gerekçeleri ve çözüm önerilerimizle birlikte açıklanacaktır.

 • Mesleğin mevcut yapısı içinde kendilerine sözcü bulamayan, bir noktada Yeminli Mali Müşavirlerin ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ortaklaşa yapılanmalarını mümkün kılan Bağımsız Denetim Şirketleri ve Bağımsız Denetçilerin haklarının, sorunlarının sözcüsü olarak üst yapılanmalarda (Federasyon, Konfederasyon… vb. gibi) yer almak, bunların kurulmalarına öncülük veya destek olmak, kurulmuş olanların etkinliklerinin ve güçlerinin artması için destek olmak önemle üzerinde durduğumuz konulardır.

 

        Bizler T.C. ’nin önemli bir mesleki yapısı içerisinde olan, yurtsever unsurlar olarak diyoruz ki,

 • Mevcut yapılanmalara saygı göstermeye devam etmekle birlikte,

 • SPK, TÜRMOB, KGK ‘nın yetki ve görevlerinin yeniden düzenlenmesi,

 • Kimsesiz gibi görünen Bağımsız Denetçilerin sesi olacak yapının şekillenmesi,

 • Meslek mensuplarının, mesleki beceri, yetenek ve deneyimlerinin (Biz buna liyakat da diyebiliriz.) dikkate alınarak belgelendirmelerin yapılması. Mesela Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik raporlarına kredi puanı verilmesi,

 • KGK’ca yetkilendirilen Bağımsız Denetçilerin, ikili vergi anlaşması yapılan bütün ülkelerde, belgelerinin geçerli sayılması için tüm bakanlarla ve yetkililerle görüşülmesi,

 • Bağımsız Denetçilerin kıdem ve imza düzenlemelerinde en az 1 yabancı dil (Hangisi olursa olsun.) aranması. Bu hususta, 10 yıllık geçiş süreci düzenlenmesi,

 • Tüm mevcut kurumların ‘Önce Vatan’ , ‘Önce Ülkemiz’ anlayışı içerisinde, birbirlerini dışlayarak değil, yardımlaşarak hareket etmeleri gerekmektedir.

         

       ANADER, sayıca az önemce çok olan bir anlayışın hukuksal örgütlenmiş yapısını temsil etmektedir.

 

      Bu yapının gelişerek büyümesi, bütün meslek mensuplarının görev ve sorumluluğu da olmalıdır.

 

      Bu nedenle,

 • Ben ülkemi seviyorum. Üretmeyi, paylaşmayı, dayanışmayı önemsiyorum. Mesleğimin gelişmesi, meslek mensuplarının gerek ülkemizde gerek ülke dışında daha saygın, daha güvenilir, daha refah, düzeni gelişmiş hale gelmesini isteyen 3568 sayılı yasaya göre yetki almış tüm arkadaşlarımızı birlikte yol almaya, birlikten güç doğurmaya, güzel günler yaratmanın heyecanını yaşamaya davet ediyoruz.

 

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

ANADER

Anadolu Bağımsız Denetçiler Derneği

Genel Kurul Üyeleri

bottom of page