top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI – 18.09.2022 – 34


Unutmayın, Geleneksel ANADER Aylık Kahvaltılı toplantı tarihi 08.10.2022 olarak değişti,

görüşmek dileğiyle.


1. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 5.7.2022 gün ve 762426 sayılı Özelge Özeti:


Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükmü gereği 2019 hesap dönemine ilişkin 2018 yılının son ayında tasdik ettirdiğiniz defterleriniz için notere ödenmesi gereken tutarların, mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleştiği 2018 hesap dönemi kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.


2. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı 24.05.2022 gün ve 123468 sayılı Özelge Özeti:


Evde canlı çiçek üretimi yapılıp internet veya kermes vb. yerlerde satılması halinde esnaf

muaflığından yararlanır mı?


- Pazar takibi yapmaksızın ve ticari, zirai, mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar

vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival, panayır gibi yerler haricinde satmanız ve/veya internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satmanız halinde, bentte yer alan şartların (…asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere) sağlanması kaydıyla 306 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, GV. Kanunu 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında,


-Yalnızca internet veya benzeri platformlar üzerinden satmanız halinde ise, bentte yer alan

şartların sağlanması kaydıyla 314 Seri No.lu GV. Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, GV. Kanunu 9. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi (Esnaf Vergi

Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında GV. tevkifatı yapılır) kapsamında,

esnaf muaflığından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.


ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page